KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น ระพีพรรณ สายแวว
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7761
เทคนิคการบรรจุต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคจากหอยแครง
พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล,ระพีพรรณ สายแวว,จณิสตา ภัทรวิวัฒน์,เอกสารวิชาการฉบับที่ 2/2558
FOOD 7763
คุณภาพและความปลอดภัยของกะปิในบรรจุภัณฑ์
จณิสตา ภัทรวิวัฒน์,ระพีพรรณ สายแวว,ชไพรพร ควบพิมาย,เอกสารวิชาการฉบับที่ 4/2558
FOOD 7765
การใช้สารพลาสติไซเซอร์เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของพลาสติกย่อยสลายได้จากโปรตีนที่่ละลายน้ำของเนื้อปลา
ระพีพรรณ สายแวว,ชไพรพร ควบพิมาย,ปวเรศวร์ อินทุเศรษฐ,เอกสารวิชาการฉบับที่ 7/2558
Full Text
FOOD 8258
การใช้สารพลาสติไซเซอร์เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของพลาสติกย่อยสลายได้
ระพีพรรณ สายแวว,ปวเรศวร์ อินทุเศรษฐ,ชไพรพร ควบพิมาย,เอกสารวิชาการ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>