KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ระพีพรรณ เลาหบรรจง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070371
ออกซิเดชันของไขมันในปลาป่นที่เก็บรักษาในสภาพที่แตกต่างกัน/ระพีพรรณ เลาหบรรจง, ชุติมา ตันติกิตติ และ สุทธวัฒน์ เบญจกุล
ระพีพรรณ เลาหบรรจง
2550
   หน้า : [ 1 ]   Next >>