KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น รังรอง ยกส้าน
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6755
ฟิล์มผสมไคโตซาน-สตาร์ชถั่วเขียวที่มีการเติมอนุภาคนาโนไคโตซานเก็บกักคาร์วาครอล
ลลิตา เขียวฉอ้อน,รังรอง ยกส้าน,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>