KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น รังสินี โสธรวิทย์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6734
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคตีฟเพื่อดูดซับเอทิลีนจากฟางข้าว
ชัยพร สามพุ่มพวง,รังสินี โสธรวิทย์,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2552
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>