KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น รัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6720
การสำรวจสภาพการณ์และการเข้าร่วมโครงการตลาดสด น่าซื้อของตลาดประเภทที่ 1 กรณีศึกษาตลาดที่ยังไม่ได้รับการรับรองเป็นตลาดสด น่าซื้อ
รัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2553
Full Textx
FOOD 6936
สภาพการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารของรถเร่ขายอาหาร
รัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>