KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น รัชฎา ตั้งวงค์ไชย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T050265
ผลไม้ตัดแต่งและการปรับปรุงคุณภาพโดยใช้สารละลายแคลเซียมคลอไรด์/รัชฎา ตั้งวงค์ไชย และนัฏชรี ศรีบูรณศร
รัชฎา ตั้งวงค์ไชย
2548
FOOD 6037
การสร้างดัชนีคุณภาพจากองค์ประกอบหลักและการยอมรับของผู้บริโภคของแหนมที่ผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย/อรอนงค์ ไชยเชษฐ ... [และคนอื่นๆ]
อรอนงค์ ไชยเชษฐ
2548
PUB 0675
ผลของการใช้ความดันสูงและอุณหภูมิต่อกิจกรรมของเอนไซม์ PME ในน้ำผลไม้แบบขุ่น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,รัชฎา ตั้งวงค์ไชย,ชัชวาลัย อรรถพลไพศาล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>