KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น รัชนีวรรณ การค้า
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T970115
การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะปนเปื้อนบางชนิดในผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่กระป๋อง ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลลำปาง/รัชนีวรรณ การค้า
รัชนีวรรณ การค้า,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2540
FOOD 7376
การเตรียมและพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิแลคติก แอซิด ไมโครแคปซูล ที่บรรจุวิตามินอี
รัชนีวรรณ การค้า,ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์,อมร ไชยสัตย์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พฤษภาคม - สิงหาคม 2556
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>