KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 12 เรื่อง จากคำค้น รัชนี คงคาฉุยฉาย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T960240
แร่ธาตุปริมาณน้อย ทองแดง สังกะสี และเหล็ก ในผักและผลไม้ไทย
รัชนี คงคาฉุยฉาย
2534
T980150
แร่ธาตุปริมาณมากในผักผลไม้ไทย/รัชนี คงคาฉุยฉาย
รัชนี คงคาฉุยฉาย
2533
T980267
ใยอาหารในอาหารไทย/ประภาศรี ภูวเสถียร, อุรุวรรณ วลัยพัชรา, รัชนี คงคาฉุยฉาย
ประภาศรี ภูวเสถียร
2533
T980274
ปริมาณไวตามินซีในผักและผลไม้ไทย/รัชนี คงคาฉุยฉาย, ริญ เจริญศิริ
รัชนี คงคาฉุยฉาย
2542
T040445
การศึกษาการย่อย การดูดซึม และการนำธาตุเหล็กไปใช้ได้ในข้าวพันธุ์ต่างๆ ในหลอดทดลอง/รัชนี คงคาฉุยฉาย และ ริญ เจริญศิริ
รัชนี คงคาฉุยฉาย
2547
T070424
ภูมิใจข้าวไทยให้ธาตุเหล็กสูง/รัชนี คงคาฉุยฉาย, สาคร ธนมิตต์
รัชนี คงคาฉุยฉาย
2546
FOOD 6477
การคัดเลือกดัชนีน้ำตาลของข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ จากการปรับปรุงสายพันธุ์และจากแหล่งต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครโดยใช้การทดสอบ "In vitro rapidly available glucose"/ริญ เจริญศิริ, รัชนี คงคาฉุยฉาย และนฤมล รัตนากรพันธ์
ริญ เจริญศิริ
2551
Full Textx
FOOD 6505
ปริมาณ ธาตุเหล็ก สังกะสี ธาตุทองแดง วิตามินอี เบต้าแคโรทีน และลูทีนในข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากแหล่งต่างๆของประเทศไทย/รัชนี คงคาฉุยฉาย ... [และคนอื่นๆ]
รัชนี คงคาฉุยฉาย
2551
Full Textx
FOOD 6508
ประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระและการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์คุกกี้ที่เตรียมจากแป้งข้าวกล้องไรซ์เบอรรี (แป้งข้าวสีม่วงเข้ม)/รัชนี คงคาฉุยฉาย ... [และคนอื่นๆ]
รัชนี คงคาฉุยฉาย
2551
Full Textx
FOOD 6578
ปริมาณเกลือแร่ชนิดต่างๆ โพลีฟีนอล แทนนิน และไฟเตทในผลไม้ไทย
ริญ เจริญศิริ,รัชนี คงคาฉุยฉาย,ชนิลเนตร ต่อสหกุล,วารสารโภชนาการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 7607
ปริมาณคุณค่าทางโภชนาการของข้าวพื้นเมืองในเขตปฏิรูปที่ดิน อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
รัชนี คงคาฉุยฉาย,ริญ เจริญศิริ,วารสารโภชนาการ
กรกฎาคม-ธันวาคม 2553
Full Textx
FOOD 8497
ค่าดัชนีน้าตาล มวลน้าตาลและการตอบสนองของระดับซีรั่มอินซูลินของเส้นก๋วยเตี๋ยวทางเลือกจากส่วนผสมของแป้งสาคูและแป้งข้าวเฉี้ยง
จุรีภรณ์ นวนมุสิก,จันทิรา วงศ์วิเชียร,ประไพศรี ศิริจักรวาล,รัชนี คงคาฉุยฉาย,วราศรี แสงกระจ่าง,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>