KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น รัตนา จินดาพรรณ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010318
การผลิตสารให้ฟองจากโปรตีนถั่วเขียวโดยใช้เอ็นไซม์/รัตนา จินดาพรรณ, ปราณี อ่านเปรื่อง
รัตนา จินดาพรรณ
2544
T070308
อิทธิพลของพลาสติไซเซอร์ต่อการต้านแรงดึง การซึมผ่านของน้ำมัน และความสามารถในการละลายของฟิล์มโปรตีนถั่วเขียว/รัตนา จินดาพรรณ และ วิไลลักษณ์ ไฝเพชร
รัตนา จินดาพรรณ
2548-2549
FOOD 6545
ฟองในอาหาร
รัตนา จินดาพรรณ,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548
Full Textx
FOOD 6550
การผลิตฟิล์มจากโปรตีนถั่วเขียว/รัตนา จินดาพรรณ, จิรนาถ บุญคง และ จีรศักดิ์ แก้วเกิด
รัตนา จินดาพรรณ ... [และคนอื่นๆ],จีรศักดิ์ แก้วเกิด,จิรนาถ บุญคง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548
Full Textx
FOOD 6562
อิทธิพลของพลาสติไซเซอร์ต่อการต้านแรงดึงการซึมผ่านของน้ำมันและความสามารถในการละลายของฟิล์มโปรตีนถั่วเขียว/ รัตนา จินดาพรรณ และ วิไลลักษณ์ ไฝเพชร
รัตนา จินดาพรรณ,วิไลลักษณ์ ไฝเพชร,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2548 - พฤษภาคม 2549
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>