KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 6 เรื่อง จากคำค้น รัตนา อัตตปัญโญ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T970031
หลักการผลิตผักผลไม้บรรจุกระป๋องและขวดแก้ว/เรียบเรียงโดย รัตนา อัตตปัญโญ
รัตนา อัตตปัญโญ,กองส่งเสริมเทคโนโลยี
2538
T970035
เทคนิคการแปรรูปผลไม้บรรจุขวดและบรรจุกระป๋อง/โดย รัตนา อัตตปัญโญ
รัตนา อัตตปัญโญ,กองส่งเสริมเทคโนโลยี
2538
T970036
เทคนิคการแปรรูปผักบรรจุขวดและบรรจุกระป๋อง/โดย รัตนา อัตตปัญโญ
รัตนา อัตตปัญโญ,กองส่งเสริมเทคโนโลยี
2538
T040225
คู่มือวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาลำไยสดและการแปรรูปในเชิงพาณิชย์/รัตนา อัตตปัญโญ
รัตนา อัตตปัญโญ
2543
T070041
ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการอบแห้งผลไม้แผ่น/สายลม สัมพันธ์เวชโสภา, รัตนา อัตตปัญโญ และอนุวัตร แจ้งชัด
สายลม สัมพันธ์เวชโสภา
2549
FOOD 8333
การพัฒนากระบวนการผลิตกาละแมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
รัตนา อัตตปัญโญ,ยุพารัตน์ โพธิเศษ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560

   หน้า : [ 1 ]   Next >>