KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น รัติยากร ศรีโคตร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7718
การศึกษาสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผลส้ม
ทองสุข ปายะนันท์,วีรวุฒิ วิทยนันท์,รัติยากร ศรีโคตร,วิชาดา จงมีวาสนา,จิตผกา สันทัดรบ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตุลาคม-ธันวาคม 2558
Full Textx
FOOD 8544
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในเครื่องดื่มที่ทำจากผักผลไม้
รัติยากร ศรีโคตร,วีรวุฒิ วิทยานันท์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>