KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T020274
การศึกษาคุณสมบัติที่เหมาะสมของข้าวเจ้าและข้าวเหนียวในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์แบบสกรูคู่/รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต และ ประชา บุญญสิริกูล
รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
2541
   หน้า : [ 1 ]   Next >>