KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น รุ่งนภา วิสิฐอุดรการ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
ku T970203
สัดส่วนของน้ำที่แข็งตัวและค่าวอเตอร์แอคทิวิตี้ของระบบน้ำ-มาโครโมเลกุล/รุ่งนภา วิสิฐอุดรการ
รุ่งนภา วิสิฐอุดรการ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2540
T000047
รายงานผลงานวิจัย เรื่อง ผลของความชื้นและขนาดของอนุภาคของข้าวเจ้าและข้าวเหนียวต่อคุณภาพของเอกซ์ทรูเดต
รุ่งนภา วิสิฐอุดรการ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>