KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T060416
การศึกษาวัตถุกันเสียจากสมุนไพรเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์น้ำพริกชุมชน/รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล ... [และคนอื่นๆ]
รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล
2549
T070005
โครงการรวบรวมงานวิจัยและองค์ความรู้เรื่องสมุนไพรทางการแพทย์แผนไทย/โดย หัวหน้าโครงการ รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล; ผู้ร่วมวิจัย ยุวดี วงษ์กระจ่าง
รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล,มหาวิทยาลัยมหิดล,คณะเภสัชศาสตร์,สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2549
ดรรชนีวารสาร
โครงการศึกษาคุณภาพและพัฒนาสารสกัดพืชสมุนไพรพื้นบ้าน : ฝาง
รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล
2551
FOOD 6500
การศึกษาคุณภาพและพัฒนาสารสกัดพืชสมุนไพรพื้นบ้าน: สะทอน/รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล ... [และคนอื่นๆ ]
รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล
2552
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>