KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น รุ่งอรุณ ตระการชัยวงศ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T020117
การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซตไขมันต่ำจากของเหลือจากอุตสาหกรรมการผลิตซูริมิ/รุ่งอรุณ ตระการชัยวงศ์
รุ่งอรุณ ตระการชัยวงศ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545
   หน้า : [ 1 ]   Next >>