KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น รุ้งเพชร รุ่งรักไทย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8230
ค่าดัชนีน้ำตาลและค่าดัชนีน้ำตาลถ่วงน้ำหนักของผลไม้ชนิดต่างๆ
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,รุ้งเพชร รุ่งรักไทย,วารสารอาหร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
PUB 0781
ค่าดัชนีน้ำตาลและค่าดัชนีน้ำตาล ถ่วงน้ำหนักของผลไม้ชนิดต่างๆ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,รุ้งเพชร รุ่งรักไทย,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>