KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ลดาวรรณ์ จันทสิงห์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8140
การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ และความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เยลลี่ โดยใช้แบบสอบถาม
ลดาวรรณ์ จันทสิงห์,พิสิฎฐ์ ธรรมวิถี,หทัยรัตน์ ริมคีรี,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>