KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ลลิดา เจริญวิเศษ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7731
ความสัมพันธ์ของสารอาหารหลักกับค่าดัชนีมวลกายของวัยรุ่น : กรณีศึกษาโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
ลลิดา เจริญวิเศษ,อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ,สิริพันธ์ จุลกรังคะ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม-เมษายน 2558
   หน้า : [ 1 ]   Next >>