KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ลลิต ขำวงษ์รัตนโยธิน
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8120
ผลของการเตรียมขั้นต้นด้วยการแช่ในสารละลายกรดต่อคุณภาพของปลาเห็ดโคนที่บรรจุด้วยวิธี Sous vide ระหว่างการเก็บ
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,ลลิต ขำวงษ์รัตนโยธิน,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>