KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 7 เรื่อง จากคำค้น ลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T940106
การศึกษาปริมาณสารอะลาร์ในแอปเปิลและผลิตภัณฑ์จากแอปเปิล
ประกาย บริบูรณ์
2533
T970092
การศึกษาอัตราการปนเปื้อนของตะกั่วในอาหารริมทาง/มยุรี อุรารุ่งโรจน์, ประกาย บริบูรณ์, ลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์
มยุรี อุรารุ่งโรจน์
2545
T980070
การปนเปื้อนของโลหะในน้ำปลา น้ำเกลือปรุงรสและเกลือ/ลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์, ประกาย บริบูรณ์
ลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์
2534
FOOD 6482
การทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์แคดเมียมและตะกั่วในอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียน/มยุรี อุรารุ่งโรจน์ และลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์
มยุรี อุรารุ่งโรจน์
2551
Full Textx
FOOD 7848
การศึกษาปริมาณตะกั่ว แคดเมียม ดีบุกและปรอทที่ปนเปื้อนในหอยแครง และหอยแมลงภู่บริเวณอ่าวไทยตอนใน ปี 2552
จิราภา อุณหเลขกะ,ปราโมทย์ วนิชาชีวะ,สมบูรณ์ โตประสิทธิ์,ศิริ วัดสว่าง,นฤมล จันทร์แก้ว,จารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล,ลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2554
Full Textx
FOOD 7855
การประเมินความเสี่ยงของสาร 3-MCPD ในอาหารต่อคนไทย
ลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์,พักตร์พริ้ง แสงดี,พรรณทิพย์ ดียพันธ์,รุ่งเรือง กิจผาติ,เนตรนภิส ธนนิเวศน์กุล,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มกราคม-มิถุนายน 2553
FOOD 8344
การประเมินความเสี่ยงแคดเมียมจากการบริโภคประจำวันของคนไทย
ลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์,กรรณิกา จิตติยศรา,นนทรัตน์ พรทรัพย์มณี,ปิ่นนรี ชินวรรธนวงศ์,เขมิกา เหมโลหะ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม - กันยายน 2560
   หน้า : [ 1 ]   Next >>