KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 6 เรื่อง จากคำค้น ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8310
โปรตีนรำข้าว
ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Text
FOOD 8454
น้ำมันรำข้าวเพื่อสุขภาพ
ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม,วารสารอาหาร
หน้า 50-55
Full Text
PUB 0829
โปรตีนรำข้าว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร. ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Text
FOOD 8530
เห็ดหลินจือ ต้านมะเร็งจริงหรือ?
ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม,วารสารอาหาร
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
PUB 0887 (PDF)
Food Journal 50 (2) / 2563 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ช่อลัดดา เที่ยงพุก,ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์,ชุษณา เมฆโหรา,ดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม,ทิพา วรเนตรสุดาทิพย์
Full Text
PUB 0888 (eBook)
Food Journal 50 (2) / 2563 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ช่อลัดดา เที่ยงพุก,ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์,ชุษณา เมฆโหรา,ดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม,ทิพา วรเนตรสุดาทิพย์
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>