KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น วชิรพันธ์ จันทร์พงษ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070310
การใช้มิวซิเลจแห้งจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกล้วยหอม/ปิยนุสร์ น้อยด้วง และ วชิรพันธ์ จันทร์พงษ์
ปิยนุสร์ น้อยด้วง
2548-2549
FOOD 6560
การใช้มิวซิเลจแห้งจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกล้วยหอม/ปียนุสร์ น้อยด้วง และ วชิรพันธ์ จันทร์พงษ์
ปียนุสร์ น้อยด้วง,วชิรพันธ์ จันทร์พงษ์,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2548- พฤกษภาคม 2549
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>