KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วชิรวิทย์ ปิยพันธุ์รุ่งเรือง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7482
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้าหวานเข้มข้นกลิ่นองุ่นแต่งสีด้วยผงสีจาก ซังข้าวโพดสีม่วงลูกผสมแอนโธไซยานินสูงพันธุ์ KPSC 901
วชิรวิทย์ ปิยพันธุ์รุ่งเรือง,อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,วิษฐิดา จันทราพรชัย,โชคชัย เอกทัศนาวรรณ
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>