KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 9 เรื่อง จากคำค้น วนิดา ปานอุทัย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0434
มหัศจรรย์สารสีแดงจากสาหร่ายฮีมาโตคอกคัส
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วนิดา ปานอุทัย,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
FOOD 8113
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยสลายโปรตีนจากกากชีวมวลของสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยวิธีทะกุจิ
ภรรัชช์ หิรัญศุภโชติ,วนิดา ปานอุทัย,มณชัย เดชสังกรานนท์,สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8185
มหัศจรรย์สารสีแดง...จากสาหร่ายฮีมาโตคอกคัส
วนิดา ปานอุทัย,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2558
Full Textx
FOOD 8231
สาหร่ายพวงองุ่น อาหารอันทรงคุณค่าจากทะเล
วนิดา ปานอุทัย,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
PUB 0737
มหัศจรรย์สารสีแดง...จากสาหร่ายฮีมาโตคอกคัส
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วนิดา ปานอุทัย,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0782
สาหร่ายพวงองุ่น อาหารอันทรงคุณค่าจากทะเล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วนิดา ปานอุทัย,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
PUB 0892 (PDF)
Food Journal 50 (4) / 2563 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ประมวล ทรายทอง,ดร.ศันสนีย์ อุดมระติ,ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,ดร.วนิดา ปานอุทัย,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,ทิพา วรเนตรสุดาทิพย์
Full Text
PUB 0893 (eBook)
Food Journal 50 (4) / 2563 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ประมวล ทรายทอง,ดร.ศันสนีย์ อุดมระติ,ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,ดร.วนิดา ปานอุทัย,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,ทิพา วรเนตรสุดาทิพย์
Full Textx
FOOD 8580
ผำ: พืชน้ำขนาดเล็กและแหล่งโปรตีนทางเลือกเพื่อสุขภาพ
ดร.วนิดา ปานอุทัย,วารสารอาหาร
ตุลาคม-ธันวาคม 2563
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>