KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8553
ปัจจัยกำหนดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมและน้ำมะพร้าวของไทย
วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์,สิทธิพร รุจิระยรรยง,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เมษายน-มิถุนายน 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>