KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น วรนุช กิจสุขจิต
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7093
การสร้างความเชื่อมั่นในผลการรับรองสินค้าเกษตรและอาหารกับการรับรองระบบงาน
วรนุช กิจสุขจิต,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
PUB 0649
การสร้างความเชื่อมั่นในผลการรับรองสินค้าเกษตรและอาหารกับการรับรองระบบงาน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วรนุช กิจสุขจิต,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>