KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น วรรณดี สุทธินรากร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8067
แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารของผู้ผลิตและผู้บริโภค
วรรณดี สุทธินรากร,ผ่องศรี จิตตนูนท์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน้า 4-7 กุมภาพันธ์ 2557

FOOD 8435
ขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพ : เทคโนโลยีการผลิตและต้นแบบผลิตภัณฑ์
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,เพลินใจ ตังคณะกุล,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วรรณดี สุทธินรากร,วันชัย วรวัฒนเมธีกุล,ณัฐธร อินทวิวัฒน์,พยอม อัตถวิบูลย์กุล,นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,ขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพ : เทคโนโลยีการผลิตและต้นแบบผลิตภัณฑ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>