KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วรรณวิภา พินธะ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6651
การศึกษาควาสามารถในการทนต่อสภาพความเค็มของพริก
พนิดา อติเวทิน,อรวรรณ แสวงสุข,นริศ สินศิริ,พัฒนา ภาสอน,วรรณวิภา พินธะ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>