KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T030129
การศึกษากระบวนการผลิตผงเต้าหู้เพื่อใช้เป็นแหล่งโปรตีนทดแทน/วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ และ ยุพร พืชกมุทร
วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์
2544
   หน้า : [ 1 ]   Next >>