KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น วรสิทธิ์ โทจำปา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
ku T970202
ผลของพีเอชต่อการเติบโตและการเกิดไซลิทอล/วรสิทธิ์ โทจำปา และสาโรจน์ ศิริศันสนียกุล
วรสิทธิ์ โทจำปา,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2540
FOOD 6600
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของปลาช่อนเค็มแดดเดียวระหว่างการทำเค็ม
สิรินภา สุวรรณ์,นิติพงศ์ จิตรีโภชน์,วรสิทธิ์ โทจำปา,กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ,ธรีพร กงบังเกิด,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 6610
การศึกษาผลการเติมเชื้อและการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติก Lactobacillus debruekii spp. bulgaricus ในผลิตภัณฑ์มะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้ง
ฐิติกัลยา ผ่องลำเจียก,ธีรพร กงบังเกิด,วรสิทธิ์ โทจำปา,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 6871
ผลของสารสี Monascus จากปลายข้าวในการยับยั้งการหืนในผลิตภัณฑ์กุนเชียงหมู
กิติศาสตร์ กระบวน,กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ,วรสิทธิ์ โทจำปา,ธีรพร กงบังเกิด,นิติพงศ์ จิตรีโภชน์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>