KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 6 เรื่อง จากคำค้น วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T980083
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดและฮีสตามีนกับคุณภาพน้ำปลา/พูลทรัยพ์ วิรุฬหกุล, วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ, จิราภรณ์ รุ่งทอง
พูลทรัยพ์ วิรุฬหกุล
2540
T010032
บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวสำหรับอาหารที่มีความเป็นกรดต่ำ(รูปแบบโครงสร้าง การปิดผนึก และการตรวจสอบคุณสมบัติ)/วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ
วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ,สถาบันอาหาร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
2542
T040220
/วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ ... [และคนอื่นๆ]
วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ
2547
FOOD 6462
การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการบรรจุผลิตภัณฑ์จากปลาดุก/วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ ... [และคนอื่นๆ]
วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ,กรมประมง
2549
Full Text
FOOD 6467
การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการบรรจุผลิตภัณฑ์จากกุ้งกุลาดำ/จณิสตา ภัทรวิวัฒน์, พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล, วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ
จณิสตา ภัทรวิวัฒน์,กรมประมง
2551
Full Text
FOOD 7762
คุณภาพทางเคมีของน้ำปลาจากการหมักตามธรรมชาติ
พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล,วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ,อรวรรณ คงพันธ์ุ,เอกสารวิชาการฉบับที่ 3/2558
   หน้า : [ 1 ]   Next >>