KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วราภารณ์ สกลไชย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7182
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวโพดเปียกพร้อมบริโภคบรรจุในรีทอร์ทเพาช์
งามจิตร โล่วิทูร,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,วราภารณ์ สกลไชย,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
   หน้า : [ 1 ]   Next >>