KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วรายุทธ เนติกานต์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6662
การผลิตเอทานอลและ R-phenylacetylcabinol จากสารผสมระหว่างเศษของแข็งที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องและกากน้ำตาล
วรายุทธ เนติกานต์,นพพล เล็กสวัสดิ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>