KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วรุฒน์ เจริญรื่น
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7135
การแตกของชิ้นมะละกอแช่เยือกแข็ง : ผลจากอัตราการแช่เยือกแข็ง ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดและขนาดของชิ้น
สงวนศรี เจริญเหรียญ,วรุฒน์ เจริญรื่น,กฤติยา วีระธรรม,พรทิพย์ ดาวราย,กานดา ขันธรรม,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2556
   หน้า : [ 1 ]   Next >>