KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 6 เรื่อง จากคำค้น วลัยรัตน์ จันทรปานนท์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T060152
การศึกษาวิธีการและสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารจากขมิ้นชันและฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย/ทิวาพร พรหมรัตน์ และวลัยรัตน์ จันทรปานนท์
ทิวาพร พรหมรัตน์
2549
KU T070210
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Escherichia coli ของน้ำมันกานพลูทางการค้า/ศวรรณี เหลืองสุนทรชัย และวลัยรัตน์ จันทรปานนท์
ศวรรณี เหลืองสุนทรชัย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
FOOD 6350
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกรดอะซิติก กรดซิตริก และสารละลาย TOMAX ในการยับยั้ง Salmonella Enteritidis ในผลิตภัณฑ์มายองเนส/อุมาพร ชนประชา และ วลัยรัตน์ จันทรปานนท์
อุมาพร ชนประชา,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
FOOD 6892
การศึกษาคุณภาพของแหนมปลาที่ใช้เชื้อบริสุทธิ์ในการผลิต
สิริโชค วงศ์ศรีไพศาล,เพ็ญขวัญ ชมปรีดา,วลัยรัตน์ จันทรปานนท์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6894
ประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยทางการค้าในการยับยั้งเชื้อ Micrococcus sedentarius
ณัฐยา เปี่ยมนพคุณ,หทัยรัตน์ ริมคีรี,วลัยรัตน์ จันทรปานนท์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Text
FOOD 7943
การคัดเลือกเชื้อบริสุทธิ์โดยทดสอบการย่อยแป้งและการผลิตแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำข้าวหมาก
จิราภรณ์ ยอดเถื่อน,หทัยรัตน์ ริมคีรี,วลัยรัตน์ จันทรปานนท์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>