KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วอนสี ลอคำเฮือง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8062
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวผสมข้าวก่ำชนิดชงละลาย
วอนสี ลอคำเฮือง,นิรมล อุตมอ่าง,กันตภาส กังสุวรรณ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>