KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วัชรา กาญจนรัช
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070324
ลักษณะของแบคทีเรียกรดน้ำส้มทนอุณหภูมิสูงที่แยกจากลูกแป้งเหล้าและลูกแป้งข้าวหมาก/วัชรา กาญจนรัช
วัชรา กาญจนรัช
2550
   หน้า : [ 1 ]   Next >>