KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วัชรีวิภา วรศุภลักษณ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6816
ผลของน้ำและปริมาณไขมันที่มีผลต่อความแข็งและโครงสร้างจุลภาคของโกโก้แมส
วัชรีวิภา วรศุภลักษณ์,สิรี ชัยเสรี,รัฐกรณ์ จำนงค์ผล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>