KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วัฒนกุล มงคลรังษี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6779
การเพิ่มปริมาณแป้งที่ทนต่อการย่อยโดยการลดขนาดโมเลกุลร่วมกับการใช้ความร้อน-ความชื้น
วัฒนกุล มงคลรังษี,กล้าณรงค์ ศรีรอด,สมบัติ ขอทวีววัฒนา,สุนีย์ โชตินีรนาท,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>