KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930015
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องอบแห้งผลไม้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดอุตสาหกรรม/โดย วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร ... [และคนอื่นๆ]
วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร
2535
T940185
สมรรถนะของเครื่องอบแห้งกล้วยน้ำว้าด้วยแสงอาทิตย์/วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร...[และคณะ]
วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร
2537
T980040
การอบแห้งผลิตภัณฑ์เนื้อและปลาด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือน/สังวาลย์ เพ็งพัด, วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร
สังวาลย์ เพ็งพัด
2539
FOOD 6290
การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ เพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรร่วมกับระบบแก๊สซิไฟเออร์/วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร ... [และคนอื่นๆ]
วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร
2547
   หน้า : [ 1 ]   Next >>