KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7733
การวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสินค้า OTOP ด้านอาหาร กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนากลุ่ม 4 (Quadrant D) ของจังหวัดนครราชสีมา
วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย,มนตรี ทาสันเทีย,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม-เมษายน 2558
FOOD 7895
ตำรับอาหารจากมะยงชิด
วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2556
   หน้า : [ 1 ]   Next >>