KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น วันชัย วรวัฒนเมธีกุล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010045
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาและอายุการเก็บรักษา/ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก, นงนุช รักสกุลไทย และ วันชัย วรวัฒนเมธีกุล
ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก
2543
KU T060090
การปรับปรุงคุณสมบัติของเจลซูริมิที่ผลิตจากปลาแป้น (Leiognathus spp.)โดยใช้เอนไซม์ทรานส์กลูทามิเนสจากจุลินทรีย์/เปรมวดี เทพวงศ์, วันชัย วรวัฒนเมธีกุล และนงนุช รักสกุลไทย
เปรมวดี เทพวงศ์
2549
FOOD 6259
การศึกษาองค์ประกอบของโปรตีนผงที่เก็บเกี่ยวได้จากน้ำล้างซูริมิโดยใช้วิธีปรับพีเอช/สิทธิชัย วัฒนวิภัทรเจริญ ... [และคนอื่นๆ]
สิทธิชัย วัฒนวิภัทรเจริญ
2550-2551
FOOD 8435
ขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพ : เทคโนโลยีการผลิตและต้นแบบผลิตภัณฑ์
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,เพลินใจ ตังคณะกุล,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วรรณดี สุทธินรากร,วันชัย วรวัฒนเมธีกุล,ณัฐธร อินทวิวัฒน์,พยอม อัตถวิบูลย์กุล,นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,ขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพ : เทคโนโลยีการผลิตและต้นแบบผลิตภัณฑ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>