KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น วันชัย ศรีทองคำ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T940025
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตนมพร้อมดื่ม
ดารณี หมู่ขจรพันธ์
2536
T940026
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตนมพร้อมดื่ม
ดารณี หมู่ขจรพันธ์
2537
FOOD 8343
การประเมินความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบเพื่อพิจารณากำหนดค่าปนเปื้อนสูงสุดของสาร 3-MCPD ในเครื่องปรุงรส
วันชัย ศรีทองคำ,จารุณี วงศ์เล็ก,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

   หน้า : [ 1 ]   Next >>