KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 10 เรื่อง จากคำค้น วันดี ไทยพานิช
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6496
ผักพื้นบ้าน : อาหารเพื่ออายุวัฒนะ
วันดี ไทยพานิช
2551

FOOD 7705
การพัฒนารายการอาหารกลางวันเพื่อส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียนกรณีศึกษา : โรงเรียนจินดาพงศ์ กรุงเทพมหานคร
ธนภร ตันเจริญ,วันดี ไทยพานิช,อนุกูล พลศิริ,จารี ทองตำลึง,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
กันยายน-ธันวาคม 2558
FOOD 7721
การพัฒนาไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์เสริมเส้นใยผงจากเปลือกส้มโอ
ปาริชาติ บุญพิคำ,อรนุกูล พลศิริ,วันดี ไทยพานิช,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

FOOD 7732
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนบางกะปิ
ศรีประภา โชติคุณเศรษฐ,อนุกูล พลศิริ,วันดี ไทยพานิช,จารี ทองตำลึง,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม-เมษายน 2558
FOOD 7736
การสร้างบทเรียนวีดิทัศน์สำหรับผู้อบรมอาชีพระยะสั้น เรื่อง ความรู้และหลักการประกอบอาหารญี่ปุ่นประเภทซูชิ
อรรถพล ทองสิมา,วันดี ไทยพานิช, อนุกูล พลศิริ,ศุภนิต อารีหทัยรัตน์,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2558
FOOD 7737
การพัฒนาตำรับข้าวตังธัญชาติเสริมแคลเซี่ยมจากปลาไส้ตัน
วิชชุมา เตชะสิริวิชัย,อนุกูล พลศิริ,วันดี ไทยพานิช,ปาริชาติ บุญพิคำ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2558
FOOD 7892
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแบบแผนการบริโภคอาหารของวัยรุ่นหญิงที่มีภาวะโภชนาการเกินในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีะรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์,วันดี ไทยพานิช,สง่า ดามาพงษ์,อนุกูล พลศิริ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2556
FOOD 7894
การผลิตและการยอมรับบะหมี่กะเพรา
สมศักดิ์ ศิริขันธ์,อนุกูล พลศิริ,วันดี ไทยพานิช,ปาริชาติ บุญพิคำ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2556
FOOD 8263
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุกรณีศึกษา ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร
มาริสา หวังเจริญ,จารี ทองตำลึง,อนุกูล พลศิริ,วันดี ไทยพานิช,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
กันยายน - ธันวาคม 2559

FOOD 8412
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
วิภานันท์ สนใจ,อนุกูล พลศิริ,วันดี ไทยพานิช,สมศรี เพชรโชติ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม - เมษายน 2560
   หน้า : [ 1 ]   Next >>