KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วันทนีย์ ภูมิภัทราคม
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7625
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มของผู้บริโภคในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภัทรี สุภานุกานนท์,ชลอ วงศ์แสวง,วันทนีย์ ภูมิภัทราคม,วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2551
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>