KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 20 เรื่อง จากคำค้น วันเพ็ญ มีสมญา
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T940107
คุณค่าทางโภชนาการของเกษตรโปรตีนที่เตรียมจากแป้งถั่วลิสงพร่องไขมัน/วันเพ็ญ มีสมญา...[และคณะ]
วันเพ็ญ มีสมญา
2533
IFRPD T960365
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวจากถั่วนิ้วนางแดง ถั่วเขียวผิวดำและถั่วเขียว โดยใช้เครื่องคุกเกอร์เอ็กซทรูดเดอร์สกรูคู่
เยาวดี คุปตะพันธ์
2538
IFRPD T970109
การศึกษาดุลย์ไนโตรเจนของหนูขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารปราศจากโปรตีน/วันเพ็ญ มีสมญา ... [และคนอื่นๆ]
วันเพ็ญ มีสมญา
2535
IFRPD T970355
การรักษาสุขภาพทางโภชนาการเมื่อเข้าสู่วัยทอง
วันเพ็ญ มีสมญา
2540
IFRPD T980141
น้ำมันปลา/วันเพ็ญ มีสมญา
วันเพ็ญ มีสมญา
2541
IFRPD T980254
ใยอาหารอันทรงคุณค่า/วันเพ็ญ มีสมญา
วันเพ็ญ มีสมญา
2541
IFRPD T990126
การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด/วันเพ็ญ มีสมญา ... [และคนอื่นๆ]
วันเพ็ญ มีสมญา,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
IFRPD T990179
ผลของอาหารที่มีใยอาหารสูงต่อการประเมินคุณค่าทางโภชนาการในหนูทดลอง/วันเพ็ญ มีสมญา ... [และคนอื่นๆ]
วันเพ็ญ มีสมญา,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กองโภชนาการ
[2540?]
IFRPD T990343
การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของปลากดเหลือง/วันเพ็ญ มีสมญา ... [และคนอื่นๆ]
วันเพ็ญ มีสมญา,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[2541?]
IFRPD T990462
อาหารกับโรคอ้วน
วันเพ็ญ มีสมญา
2542
IFRPD T000107
ถั่วเหลืองในสหัสวรรษใหม่
วันเพ็ญ มีสมญา
2543
IFRPD T010016
อาหารกับโรคมะเร็ง/วันเพ็ญ มีสมญา
วันเพ็ญ มีสมญา
2543
IFRPD T010316
อาหาร "ฮาลาล" เพื่อสุขภาพ/วันเพ็ญ มีสมญา
วันเพ็ญ มีสมญา
2544
IFRPD T020019
ผลของการบริโภคชาต่อสุขภาพ/วันเพ็ญ มีสมญา
วันเพ็ญ มีสมญา
2544
IFRPD T040249
ผลของน้ำมันปลาจากปลาป่นนอร์เวย์ต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง/วันเพ็ญ มีสมญา ... [และคนอื่นๆ]
วันเพ็ญ มีสมญา
2546-2547
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>