KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วันเพ็ญ วิมลพีรพัฒนา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8490
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของผักและผลไม้สดที่จำหน่ายในประเทศ และข้อเสนอมาตรการเพื่อควบคุมความปลอดภัย
ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ,กนกวรรณ มนูญผล,วันเพ็ญ วิมลพีรพัฒนา,ชนิพรรณ บุตรยี่,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>