KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วัลย์ลิกา พลเสน
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8265
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมการผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี
วัลย์ลิกา พลเสน,สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช,ทิพวรรณ ลิมังกูร,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม - เมษายน 2560

   หน้า : [ 1 ]   Next >>