KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วายุห์ สนเทศ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8504
สมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วายุห์ สนเทศ,พิศมัย ศรีชาเยช,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>