KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 48 เรื่อง จากคำค้น วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6576
การประเมินปริมาณการได้รับเชื้อ Bacillus cereus ในนมผงดัดแปลงสำหรับทารก
เพ็ญศรี รอดมา ... [และคนอื่นๆ],วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มกราคม - มีนาคม 2552

FOOD 6579
การประเมินปริมาณการได้รับเชื้อ Vibrio parahaemolyticus จากการบริโภคกุ้งในเชตกรุงเทพมหานคร
เพ็ญศรี รอดมา,กนกพรรณ ศรีมโนภาษ,อรษา สุดเธียรกุล,นิรชา วงษ์จินดา,วราภา มหากาญจนกุล,พูนทรัพย์ วิรุฬหกุล,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน - มิถุนายน 2552

FOOD 6580
ปริมาณโซเดียมเบนโซเอต และสีอินทรีย์สังเคราะห์ในอาหาร
กิตติมา โสนะมิตร์,วันทนีย์ ขำเลิศ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน - มิถุนายน 2552

FOOD 7223
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการประเมินความเสี่ยงด้านจุลชีววิทยา
ปราณี นาคประสิทธิ์,อุบลวรรณ รอดประดิษฐิ์,สันตกิจ นิลอุดมศักดิ์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน - มิถุนายน 2557

FOOD 7309
การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแปลกปลอมในเส้นก๋วยเตี๋ยว
ทนงพันธ์ สัจจปาละ,กนกวรรณ ตุ้นสกุล,ก่อเกียรติ ศาสตรินทร์,ขันทอง เพ็ชรนอก,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม - กันยายน 2557

FOOD 7595
การประเมินความเสี่ยง Staphylococcus aureus ที่ปนเปื้อนอาหารพร้อมบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เพ็ญศรี รอดมา,อารุณี ศรพรหม,อุรารัตน์ วุฒิกรภัณฑ์,อัชฌา สัจจปาละ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน-มิถุนายน 2554

FOOD 7711
การศึกษาปริมาณ บีสฟีนอล เอ ฟีนอล และ พี-ที-บิวทิลฟีนอล ที่แพร่ออกมาจากขวดนม และ ภาชนะบรรจุอาหารสําหรับเด็กชนิดพอลิคาร์บอเนตที่สภาวะต่างๆ
อุมา บริบูรณ์,ภัสสะริน สายสุวรรณ,ศศิธร หอมดําารงค์วงศ์ ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2558

FOOD 7712
การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์และการลดปริมาณสารรม เมทิลโบรไมด์ในรูปของโบรไมด์อนินทรีย์ทั้งหมด ในข้าวสารโดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี
วีรวุฒิ วิทยานันท์,วิชาดา จงมีวาสนา,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2558

FOOD 7714
การพัฒนาเทคนิคปฏิบัติในการวิเคราะห์หา Light Filth ในอาหาร
ทนงพันธ์ สัจจปาละ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2558

FOOD 7715
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบหา light filth
ทนงพันธ์ สัจจปาละ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2558

FOOD 7716
การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ Benzo (a) pyrene ในน้ำมันบริโภค
จิตผกา สันทัดรบ,กนกพร อธิสุข,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2558
FOOD 7717
การหาปริมาณ imperatorin ในผลมะตูมด้วยวิธี Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC)
ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก ,ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง ,ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ ,สิริกาญจน์ ธนอริยโรจน์,พีรธรรม เทียมเทียบรัตน์ ,อภิรักษ์ ศักดิ์เพ็ชร ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตุลาคม-ธันวาคม 2558

FOOD 7718
การศึกษาสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผลส้ม
ทองสุข ปายะนันท์,วีรวุฒิ วิทยนันท์,รัติยากร ศรีโคตร,วิชาดา จงมีวาสนา,จิตผกา สันทัดรบ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตุลาคม-ธันวาคม 2558

FOOD 7779
การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ไนโตรฟูแรนส์ เมตารโบไลท์ในอาหารโดย LC-MS/MS
ทองสุข ปายะนันท์,ลัดดา แก้วกล้าปัญญาเจริญ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน-มิถุนายน 2558

FOOD 7780
การพัฒนาการเป็นผุ้ดำเนินการแผนทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์อาหารจุลชีววิทยา
ลดาวัลย์ จึงสมานุกูล,กมลวรรณ กันแต่ง,อัจฉรา อยู่คง,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4   Next >>